• Statut_skoly.pdf

    Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

    Štatút školy

    Štatút Spojenej školy D. Tatarku 4666/7 v Poprade upravuje pôsobnosť, postavenie,

    zásady činnosti, organizáciu a poslanie školy.

    I.  článok

    ÚVODNÉ USTANOVENIE

    1)      Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade /ďalej len spojená škola/ je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného a stredného  školstva na základe zriaďovacej listiny  číslo RD/2008/00030-10, ktorú vydal Krajský školský úrad v Prešove v súlade s § 10 ods. 5 písm. i), m) a § 20 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    2)      Spojená škola na základe  zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

    3)      Spojená škola na základe  zriaďovacej listiny má dve organizačné zložky:

    -          Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade /ďalej len gymnázium/

    -          Základná škola, Ulica mládeže 2350/7, Poprad      /ďalej len základná škola/

    4)      Spojenej škole bolo pridelené identifikačné číslo 42083788.

    II. článok

    POSLANIE ŠKOLY

                                         

    1)      Organizačná zložka gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo 4-ročnom, 5-ročnom alebo 8-ročnom štúdiu a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie /vyššie sekundárne/.

    2)      Organizačná zložka základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytuje základné vzdelanie /primárne a nižšie stredné vzdelanie/.

    3)      Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania, usiluje sa o všestranný harmonický rozvoj osobnosti žiaka, vytvára predpoklady pre integráciu telesne postihnutých žiakov. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade s princípmi demokracie, humanity, vlastenectva, tolerancie a medzinárodnej spolupráce.

    III. článok

    ORGANIZÁCIA A ORGÁNY ŠKOLY

    1)      Organizačné zložky a súčasti školy

    Gymnázium

    ·         4-ročné štúdium

    ·         8-ročné štúdium

    ·         5- ročné bilingválne štúdium

    Základná škola – projekt telesne postihnutých žiakov

    Súčasti školy:

    Školský klub detí, Ul. mládeže 2350/7, Poprad,

    Školská jedáleň, Ul. mládeže 2350/7, Poprad,

    Školská jedáleň, D. Tatarku 4666/7, Poprad

    2)      Školu riadi riaditeľ ako štatutárny orgán, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh rady školy. Vykonáva štátnu správu v školstve a rozhoduje vo veciach určeným zákonom a všeobecnými právnymi predpismi a vnútorným predpismi školy. Plní úlohy uložené zriaďovateľom. Riaditeľ na usmernenie činnosti vydáva Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Školský vnútorný poriadok, Registratúrny poriadok, vnútorné dokumenty na zabezpečovanie úloh v oblasti hospodárenia, ochrany zdraviaa bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany. Na riešenie operatívnych úloh vydáva pokyny a príkazy a kontroluje ich plnenie.

    3)      Riaditeľa zastupuje ním poverený štatutárny zástupca v plnom rozsahu. 

    4)      Zamestnanci školy sú pedagogickí zamestnanci /vrátane riaditeľa/, ktorí majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť a sú bezúhonní, ďalej nepedagogickí zamestnanci a externí zamestnanci. Pracovno-právne vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so Zákonníkom práce.

    5)      Poradné orgány riaditeľa školy sú Gremiálna porada, rada školy, pedagogická rada, predmetové komisie, rada rodičov, študentská rada.

    IV. článok

    ČINNOSŤ ŠKOLY

    1)      Na škole sa vyučuje podľa schválených učebných plánov a vzdelávacích programov   

    a)      gymnázium - školský vzdelávací program  

    b)      8-ročné gymnázium - školský vzdelávací program

    c)       bilingválna sekcia  - učebný  plán č. CD-2007-2456/4994- 1:092 

    d)      základná škola  -  školský vzdelávací program

    Pre gymnázia so štvorročným štúdiom sú schválené inovované učebné osnovy voliteľných  a nepovinných predmetov s platnosťou od 1. 9. 1999 č. 155/99 – 41 a č. 286/00 – 41.

    2)      Škola vytvára priestor pre integráciu telesne postihnutých žiakov tak vo výchovnovzdelávacom procese, tak i v režime zdravotnej starostlivosti o týchto žiakov.

    3)      Právo študovať na škole majú žiaci, ktorí splnili predpoklady zaradenia do kategórie telesne postihnutý žiak, predpoklady pre nastúpenie do I. ročníka ZŠ, alebo naplnili podmienky prijímacieho konania pre gymnázium.

    4)      Na škole sa realizuje experimentálne overovanie modelu bilingválneho slovenskonemeckého gymnázia v spolupráci SR a SRN.

    5)       Pre talentovaných žiakov sú vytvorené možnosti realizácie v záujmových krúžkoch, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch, súťažiach, i v samotnom procese formou individuálneho prístupu či vzdelávacích programov.

    V. článok

    HOSPODÁRENIE

    1)      Spojená škola je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet zriaďovateľa Krajský školský úrad Prešov. Hospodári samostatne, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.

    2)      Škola hospodári podľa všeobecne záväzných predpisov a smerníc.

    3)      Škola hospodári s vecami a majetkovými právami zverenými pri jej založení a ďalej s vecami a majetkovými právami nadobudnutým počas svojej činnosti.

    VI. článok

    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

    Tento štatút nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

     

    Poprad, 1. 9. 2008

    Mgr. Dušan Nebus

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje