• VÝCHOVNÝ PORADCA

    • RNDr. Karol Grilling

     kontakt:  telefón: 052/7721076

                       e-mail: grilling.k@ssdtpp.sk


     konzultačné hodiny: podľa dohody, kabinet č. 307

      

     ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU

     • pomoc pri školských problémoch – zhoršený prospech, zlá adaptácia na školské prostredie, príprava na vyučovanie, problémy s učením, špecifické poruchy učenia,
      pomoc pri osobných problémoch,
     • zabezpečenie a sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci prostredníctvom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP),
     • primárna prevencia sociálno-patologických javov,
     • zabezpečenie testov profesijnej orientácie prostredníctvom psychológov,
     • komplexné informácie o vysokých školách a možnostiach štúdia na vysokých školách: študijné odbory, študijné programy, prijímacie pohovory – prihlášky, termíny, profilové predmety, testy, prípravné kurzy na vysoké školy, informačné dni, dni otvorených dverí, konzultačné dni,
     • poradenstvo pri výbere vysokej školy a študijného zamerania,
     • osobné individuálne pohovory so zameraním na vysoké školy,
     • pomoc pri vypĺňaní a odosielaní prihlášok na vysoké školy a všetky náležitosti s tým spojené (tlačivá, potvrdenia, vysvedčenia, diplomy, známky, platby) + elektronickévypĺňanie prihlášok na vysoké školy,
     • informácie súvisiace s procesom nostrifikácie dokladov (Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní – tlačivá žiadostí, proces nostrifikácie, potrebné doklady).
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje