• História školy

    • 1990 - V roku 1990 sa Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku v Poprade  prihlásilo do konkurzu Ministerstva  školstva SR s cieľom vytvoriť bilingválnu slovensko - nemeckú sekciu na základe ponuky zo Spolkovej republiky Nemecko.

     1991 - Naša škola splnila požadované kritériá a 12. novembra 1991 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie. Škola sa počas svojej existencie niekoľkokrát sťahovala. Svoju činnosť začínala v budove bývalej meštianskej školy na Ulici Popradskej brigády s dvoma triedami prvého ročníka s počtom študentov 72. 

     1992 - V školskom roku 1992/1993 bola presťahovaná do objektov dvoch základných škôl na sídlisku Juh. Dve triedy druhého ročníka boli umiestnené v Základnej škole na Ulici Dostojevského a dve triedy prvého ročníka v Základnej škole na Ulici mládeže.  

     1993 - Priestorové problémy bilingválnej sekcie boli vyriešené s pomocou mesta Poprad, svoje sídlo získala v kompexe budov bývalej materskej školy na Levočskej ulici v Poprade. V každom ročníku boli otvorené tri paralelné triedy (E,F,G). 

     1995 - Bilingválna sekcia bola skompletizovaná, tvorilo ju 15 tried.

     1996 - V máji 1996 úspešne zmaturovali prví maturanti. Okrem slovenského maturitného vysvedčenia získali aj nemecké maturitné vysvedčenie a vysvedčenie o vykonaní štátnej odbornej  jazykovej skúšky z nemeckého jazyka. 

     2003 - Sekcia sa sťahuje z prenajatých mestských objektov do vlastných  budov na Rovnej ulici v Poprade.

     2009 - Z dôvodov zracionálnenia prevádzky troch sekcií gymnázia (bilingválej sekcie, 8-ročnej sekcie a základnej školy) bilingválna sekcia sa presťahovala do budovy bývalej ZŠ na Ulici mládeže. 

     2011 - Od školského roku 2011/2012 sa z organizačných dôvodov počet tried znížil na 2 paralelné triedy jedného ročníka. 

      

     Svojím zameraním, výstupmi a výsledkami je škola atraktívna pre žiakov z celého Slovenska. Študentov láka možnosť perfektne ovládať cudzie jazyky, čím sa pre nich otvárajú ďalšie zaujimavé príležitosti štúdia, vzdelávania a pracovného uplatnenia sa.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje