• Štúdium v bilingválnej sekcii je päťročné. Vyučovanie niektorých predmetov prebieha v dvoch jazykoch – v slovenskom a v nemeckom, t.j. bilingválne. Vyučovací proces v nemeckom jazyku je zabezpečený kvalifikovanými učiteľmi zo SRN. Posledné školské roky pôsobili na našej škole 7 nemeckí učitelia.

     Učebný plán podporuje nielen hodiny v nemeckom jazyku, ale vytvára priestor aj pre druhý cudzí jazyk. U žiakov doteraz vždy bol záujem o anglický jazyk, ktorý je po nemeckom jazyku v počte hodín na druhom mieste. Je vyučovaný v rovnakom rozsahu ako v 4 - ročnom gymnaziálnom štúdiu.

     Dejepis a matematika sú vyučované bilingválne, geografia len v nemeckom jazyku a po slovensky sú vyučované predmety: slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, informatika, fyzika, chémia, biológia, etická alebo náboženská výchova, telesná výchova.

     1. ročník je zameraný na výborné zvládnutie nemeckého jazyka, aby žiaci v ďalších ročníkoch mohli v tomto jazyku študovať odborné predmety. Z celkového počtu 31 hodín týždenne, až 18 hodín pripadá nemeckému jazyku, 2 hodiny konverzáciám v nemeckom jazyku. Výučba nemeckého jazyka prebieha v malých 12 - 13 členných skupinách. Okrem nemeckého jazyka sa v 1. ročníku v slovenčine vyučuje slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, informatika, telesná výchova, etická výchova/ náboženská výchova. V tomto ročníku sa koná aj lyžiarsky kurz.

     V  2. ročníku   sa   začína   vyučovanie   matematiky  a  dejepisu  bilingválne –  t.j. v nemeckom a slovenskom jazyku. Nemecké predmety ako aj nemecký jazyk vyučujú učitelia z Nemecka. V slovenčine prebieha vyučovanie predmetov: slovenský jazyk, anglický jazyk, občianska náuka, fyzika, biológia, chémia, telesná výchova. Každá trieda má od tohto ročníka nielen slovenského triedneho učiteľa, ale aj nemeckého tútora.

     Stalo sa tradíciou našej školy, že v tomto ročníku sa organizujú výmenné pobyty s partnerskými školami v Nemecku. Slúžia na zdokonalenie jazyka, spoznanie školského systému, života a ľudí v SRN, ako aj na propagáciu a reprezentáciu našej školy a krajiny.

     V 3. ročníku sa k nemecky vyučovaným predmetom pripája predmet geografia. Hlavne v tomto ročníku sa žiaci zapájajú do rôznych medzinárodných projektov. Naša činnosť v tomto smere je široká. Napríklad sme boli prvou školou na Slovensku, ktorej žiaci sa zúčastnili na rokovaní študentského Europarlamentu v Štrasburgu. V súčasnosti sme aktívni v projekte Budúci ateliér Európy, ktorý sa koná v Bad Marienbergu v SRN. V projekte Životné prostredie stavia mosty (Berlín) sme získali v rámci škôl Európskej únie jedno z najvyšších ocenení. Každoročne  organizujeme  aj  zážitkovo - vzdelávacie pobyty v zahraničí, ako napr. CERN (Švajčiarsko), Veda a umenie v Paríži (Francúzsko), Po stopách Leonarda (Taliansko), zájazdy do Anglicka a Holandska.

     V 4. a 5. ročníku pokračuje vyučovanie slovenských a nemeckých predmetov a začína  sa  príprava  na  nemecké  maturitné  skúšky.  Popri  slovenskej  klasifikácii sa vo všetkých predmetoch používa aj nemecký pätnásťbodový hodnotiaci systém.

     V 4. ročníku v mesiaci jún žiaci zvykli absolvovať týždennú prax v podnikoch s nemeckou účasťou na Slovensku. Ide o duálnu formu štúdia, ktorou žiaci majú možnosť spájať svoje teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami v predmete geografia.

     V 5. ročníku žiaci vykonávajú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, z nemeckého jazyka a z dvoch zvolených predmetov, pričom jeden absolvujú v nemeckom a druhý v slovenskom jazyku.

     Vykonaním maturitnej skúšky podľa medzinárodnej dohody naši žiaci získavajú slovenské, ale aj nemecké maturitné vysvedčenie,  osvedčenie o vykonaní odbornej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni C1. Absolvent okrem toho, že je dobre pripravený na štúdium na slovenských a českých vysokých školách, získaním nemeckého maturitného vysvedčenia  má možnosť uchádzať sa o vysokoškolské štúdium v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku bez vykonania špeciálnych jazykových testov, resp. kurzov a je považovaný za absolventa nemeckej školy (jeho prijatie na VŠ nie je limitované počtom iných zahraničných študentov).

     V popoludňajších hodinách majú žiaci našej školy možnosť pracovať v záujmových krúžkoch organizovaných školou.

     V  tomto školskom roku  študuje  v bilingválnej sekcii 217 žiakov v 10 triedach. Niektorí žiaci bilingválnej sekcie počas svojho 5-ročného štúdia žiadajú o možnosť  študovať v zahraničí, hlavne v Nemecku a Rukúsku. Toto štúdium väčšina z nich absolvuje bez opakovania ročníka vykonaním minimálneho počtu rozdielových skúšok. Piataci v máji ukončujú štúdium maturitnou skúškou.  

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje