Aktuálne informácie

    • 28. 5. 2021

     Dňa 28. 5. 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie

     slovenských a nemeckých maturitných vysvedčení

     a vysvedčení o vykonaní odbornej jazykovej skúšky z NEJ na úrovni C1.

     Aj tento školský rok všetci maturanti úspešne zmaturovali.

     Srdečne blahoželáme!

      

     TERMÍNY AKTUALIZIVANÉ DŇA 13. 4. 2021

     7. 5. 2021                    koniec vyučovania V. ročníka v školského roku 2020/21

     10. – 14. 5. 2021        akademický týždeň

     10. 5. 2021                  schválenie známky predsedom ŠMK

     10. 5. 2021                  sprístupnenie známok žiakom

     11. 5. 2021                  v prípade nesúhlasu žiaka s administratívnou známkou, žiadosť o vykonanie  ÚMS

     11.- 14. 5. 2021          zverejnenie harmonogramu ÚMS

     17. – 24. 5. 2021         ústne maturitné skúšky

     O organizácií odovzdávania maturitných vysvedčení sa rozhodne v priebehu maturitného týždňa.

     Ústna forma internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky sa bude konať z dvoch nemeckých predmetov (nemecký jazyk, voliteľný nemecký predmet) a z tých slovenských predmetov, v ktorých žiak vyjadril nesúhlas s výslednou administratívnou známkou a z dobrovoľných ústnych skúšok, ktoré do 30. 4. 2021 žiak nezrušil.

     ÚFIČ bude prebiehať v budove na Ulici mládeže v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

     • vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov navzájom a skúšajúcim  žiakom bude minimálne 2m;
     • každý člen skúšobnej komisie a skúšaný maturant bude:
       • pri vstupe do budovy školy povinný strpieť meranie telesnej teploty, je povinný si dezinfikovať ruky dezinfekčnými prostriedkami, tvár musí byť chránená respirátorom;
       • používať vlastné písacie potreby;
       • obmedzený osobný kontakt, príchod žiakov na skúšku a ich pobyt v škole sa minimalizuje;
       • priebežne sledovať zdravotný stav zúčastnených (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.);
     • po celý čas konania skúšok bude zakázaná konzumácia stravy a nápojov;
     • po každej skúške sa budú dezinfikovať povrchy pracovných plôch, kľučiek a miestnosť bude pravidelne krátkodobo vetraná;
     • gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok bude bez tradičného podania rúk.

      

     MATURITY  2021

     Nemecké písomky - 12.,15.,18.2.2021 (NEJ, DEJ/GEG, MAT)

      

     CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

     Slovenský jazyk a literatúra (SJL

     Trvanie EČ MS: 100 minút

     Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     Trvanie PFIČ MS: 150 minút

     Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou,

     z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

     Anglický jazyk (AJB2), nemecký jazyk (NJB2)

     Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2

     Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

     Trvanie EČ MS: 120 minút

     Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

     Trvanie PFIČ MS: 60 minút

     Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

     (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

     Matematika (MAT)

     Trvanie EČ MS: 150 minút

     Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

     Žiaci so zdravotným znevýhodnením – nahlásiť do konca septembra 2020.

     Zmeny vo výbere predmetov na MS 

                                    - nahlásením TU - do 15. októbra 2020, 

                                    - písomne zo závažných dôvodov nahlásením RŠ - do 31. januára 2021.

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • skola@ssdtpp.sk
   • vojtassakova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje