• MATURITA 2023 

     V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

     • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
     • 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
     • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika,
     •  

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 12. apríla 2023. 

     Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje:

     zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov 

      Dôležité termíny

     30. september 2022 - žiak písomne oznámi zástupkyni riditeľke školy predmety, ktoré si na maturitnú súšku zvolil

     Zmeny vo výbere predmetov na MS v školskom roku 2022/2023 :                              

                                    - písomne zo závažných dôvodov nahlásením RŠ - do 31. januára 2023

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje