•  

     Učebný plán - 1. až 5. ročník 

     Študijné zameranie: 74 bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom slovenským a nemeckým

      Predmet

     Pozn.

     Ročník

     Vyučovací
     jazyk

     Spolu

      

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     a)

     3

     3

     3

     3

     3

     S

     15

      

     Nemecký jazyk

     b)

     18

     5

     4

     5

     4

     N

     36

      

     Anglický jazyk

     b)

     3

     4

     4

     3

     3

     A

     17

      

     Dejepis

     g)

      

     2

     2

     1

     1

     S

     6

      

      

      

      

     2

     2

     3

     3

     N

     10

      

     Náuka o spoločnosti

      

      

     2

      

      

      

     S

     2

      

     Matematika

     a)

     2

     2

     2

     2

     2

     S

     10

      

      

     g)

      

     2

     2

     3

     3

     N

     10

      

     Informatika

     f)

     2

      

     1

      

      

     S

     3

      

     Fyzika

     d)i)

      

     2

     2

     2

     2

     S

     8

      

     Chémia

     d)i)

      

     2

     2

     2

     2

     S

     8

      

     Biológia

     d)i)

      

     2

     2

     2

     2

     S

     8

      

     Geografia

     g)

      

      

     3

     3

     3

     N

     9

      

     Náboženská/etická výchova

     h)

     1

     1

      

      

      

     S

     2

      

     Telesná výchova

     e)i)

     2

     2

     2

     2

     2

     S

     10

      

     SPOLU - povinné predmety

      

     31

     31

     31

     31

     30

      

     154

      

     Nepovinné predmety

     c)

      

      

      

      

      

      

      

      

     SPOLU - všetky predmety

      

     33

     31

     31

     31

     31

      

     154

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámky:

     a) Vo všetkých ročníkoch sa jedna hodina týždenne môže deliť na skupiny.

      

      

      

     b) Na vyučovanie  cudzieho  jazyka  sa  trieda môže deliť  na skupiny  vo všetkých ročníkoch.

      

     c) Žiak  si  môže vybrať  tri  nepovinné predmety.  Predmet  môže  byť  vyučovaný v  rozsahu  jednej alebo  dvoch  hodín  týždenne  a  môže  sa  vyučovať aj v nemeckom jazyku.

     Celkový počet za týždeň nesmie byť vyšší ako 6.

      

      

      

      

      

     d) Trieda sa na vyučovaní laboratórnych prác a praktických cvičení môže deliť na skupiny.

      

     e) Trieda  sa delí na  chlapcov  a  dievčatá. V prvom alebo v druhom ročníku môže byť súčasťou vyučovania lyžiarsky  kurz.

      

     f) Predmet má charakter cvičení, trieda sa môže deliť na skupiny. 

      

      

      

      

     g) Predmety vyučované v nemeckom jazyku sa môžu deliť na dve skupiny na všetkých hodinách.

      

     h) Predmet sa vyučuje podľa záujmu a prihlásenia žiakov.

      

      

      

      

      

          Na vyučovanie etickej výchovy sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety  sa neklasifikujú.

     i) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je aj učivo " Ochrana života a zdravia". Obsah učiva  sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a samostatnom kurze.

         Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 2. a 3. ročníku v rozsahu 6 hodín v každom polroku priamo  v teréne. Kurz je organizovaný v 4. ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku. 

         Účasť žiakov na kurze je povinná. Kurz je súčasťou plánu práce školy.

      

      

      

     j) Žiaci majú možnosť výberu 1 + 1 hodina  (z povinne vyučovaných predmetov) a jeden predmet s 2 hodinovou dotáciou.

      

         

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje