Najčastejšie otázky

    • Vaše najčastejšie otázky:      

                                                                                       

     AKÉ SÚ PREDMETY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK?

     Prijímacie skúšky do bilingválnej sekcie nášho gymnázia sa konajú zo slovenského jazyka, matematiky a nemeckého jazyka.

     KTO SA MôŽE HLÁSIŤ DO BILINGVÁLNEJ SEKCIE?

     Prijímacích skúškok sa môžu zúčastniť nielen žiaci 9. ale aj 8. ročníka základných škôl, žiaci 8-ročných gymnázií prestupom.

     AKÝ JE ROZSAH UČIVA NA PRIJÍMACÍCH POHOVOROCH?

     Rozsah učiva je určený učebnými osnovami pre 8. ročník základných škôl. Žiaci 8.ročníka si nemusia doplňovať učivo z 9.ročníka. V nemeckom jazyku predpokladáme základné znalosti na úrovni dvoch rokov štúdia.

     MôŽE BYŤ PRIJATÝ AJ ŽIAK, KTORÝ NEOVLÁDA NEMECKÝ JAZYK?

     Kritéria prijímania sú stanovené tak, že aj uchádzač bez znalostí nemeckého jazyka, môže byť pri prijímaní úspešný. Za test z nemeckého jazyka je možné získať (stratiť) 10 bodov. Ak žiak výborne zvládne test zo slovenského jazyka (35 bodov) a z matematiky (35 bodov), ešte vždy má šancu byť prijatý.

     ZHODNOCUJE SA AJ VYSVEDČENIE ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY?

     Áno, pri prijímaní sa zhodnocuje polročné vysvedčenie v poslednom ročníku ZŠ a koncoročné vysvedčenie z predchádzajúceho ročníka.

     ZHODNOCUJÚ SA AJ DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY Z PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD?

     Áno. Žiak môže získať bonusové body za 1. až 3. miesto na okresnom kole z predmetových olympiád, za úspešné umiestnenie na olympiáde v nemeckom jazyku až dvojnásobok.

     ZHODNOCUJE SA AJ ZÍSKANÝ JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT V NEMECKOM JAZYKU?

     Áno. Aj za jazykový certifikát je možnosť získať bonusové body.

     KEDY JE TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK? 

     Predbežný termín prijímacích skúšok je určený na pondelok 5. mája 2021. Prihlášky je potrebné poslať do konca marca 2021.

     KDE SA DÁ ZÍSKAŤ PRIHLÁŠKA?

     Prihlášku je potrebné si vyžiadať u výchovných poradcov vo Vašich základných školách. Potvrdenú vedením základnej školy ju zašlite na našu adresu: Gymnázium, Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 05801 Poprad.

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • skola@ssdtpp.sk
   • vojtassakova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje