• PROJEKT REALIZOVANÝ NA GYMNÁZIU A ZÁKLADNEJ ŠKOLE

    Názov projektu: Zlepšujme sa spoločne 

    Číslo zmluvy: 2022-1-SK01-KA122-SCH-000073293

    Trvanie: 1.7.  – 28.2.2023

    Realizáciou projektu s názvom „Zlepšujme sa spoločne“ chceme poskytnúť učiteľom príležitosti na ich rozvoj v oblasti odbornej, komunikačnej, manažérskej i osobnej. Absolvovaním aktivít vo vybraných kurzoch nadobudnú schopnosti, ktoré budú predstavovať benefity pre žiakov, pedagógov, zamestnancov a školu ako celok. V oblasti odbornej si osvoja nové spôsoby vyučovania zamerané hlavne na digitalizáciu a zlepšia si komunikačné zručnosti v cudzom jazyku. Používaním aktivizujúcich metód umožníme žiakom, aby sa na osvojovaní vedomostí a riešení problémov podieľali osobne a aktívne. Prepojíme vyučovanie vybraných tém s praxou v podmienkach školského vyučovania a tiež mimo školy. Zásadný význam má pre nás nadobudnutie zručností v príprave a realizácií projektov, ktoré v budúcnosti plánujeme uplatniť pri spolupráci s inými európskymi školami. Je to jeden z kľúčových cieľov, ktorý by sme chceli realizovať spolu so zamestnancami a žiakmi zo všetkých organizačných zložiek našej školy.

    Účastníci projektu počas kurzov absolvujú aktivity zamerané na zlepšenie jazykových kompetencií, metódy STEM, digitalizácie vo vyučovacom procese a prípravy medzinárodných projektov. Po ukončení mobilít budú spoločné stretnutia pedagógov v podobe workshopov s cieľom výmeny skúseností a transformácie obsahu vzdelávania. Do vyučovacieho procesu budeme začleňovať metódu CLIL a STEM, interdisciplinárne projekty, programovanie vlastných aplikácií a ich následné využitie. Tieto nové metódy vyučovania prepoja minimálne tri a viac vyučovacích predmetov. Budeme využívať technické vybavenie školy a materiály pripravené učiteľmi. Vyučovanie bude otvorené pre všetkých s cieľom šírenia výstupov učiteľov a žiakov prostredníctvom otvorených hodín, kolegiálnych hospitácií, počas dní otvorených dverí a iných akcií v našej škole. O všetkých aktivitách budeme informovať prostredníctvom webovej stránky.

    Tento projekt považujeme za impulz, ktorým podporíme transformáciu našej tradičnej školy na školu modernú, aktívnu a otvorenú. Začleníme sa do systému európskych škôl, ktoré sa sieťujú na medzinárodnej úrovni pomocou nástrojov a platforiem EÚ. Očakávame zlepšenie jazykových kompetencií učiteľov cudzích jazykov a učiteľov, ktorý nemajú cudzí jazyk v aprobácii. Účastníci projektu sa stanú inšpiráciou pre svojich kolegov. Zavádzaním interdisciplinárnych projektov do vyučovacieho procesu podporíme tímovú prácu žiakov a premosťovanie vedomostí. Personalizáciu vzdelávania podporíme digitálnymi technológiami. Zvýšime motiváciu žiakov a posilníme vzťah medzi učiteľom a žiakom, medzi žiakmi navzájom. Podporíme budovanie profesijných komunít v škole. Vyučovací proces budeme inovovať tak, aby sa žiaci stali aktívnym činiteľom vo vzdelávaní.

    V tomto projekte sú zapojení učitelia našej školy z organizačnej zložky gymnázium.

    Už teraz pripravujeme ďalší projekt, v ktorom budú zapojení učitelia celej spojenej školy.  

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje