• POKYNY PRE STRAVNÍKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023:

     Prosíme stravníkov v ŠJ, aby doručili vyplnené a podpísané ZÁPISNÉ LÍSTKY vedúcej školskej jedálne do konca augusta 2022.  Nárok žiaka na stravu vzniká podaním záväznej prihlášky na stravu, uhradením platby za stravu spolu s režijným poplatkom a odovzdaním podpísaného zápisného lístka do schránky školy, na vrátnici alebo vedúcej ŠJ. (ZÁPISNÉ LÍSTKY NEPOSIELAJTE MAILOM)

     Zápisný lístok na stravovanie si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúce odkazy:

     Zápisný listok do ŠJ - 2022/2023 - PDF

     Zápisný lístok do ŠJ - 2022/2023 - WORD

     pokyny pre stravníkov - ŠJ, Ul. mládeže - PDF

     Platba stravného je možná len bezhotovostne, prevodom na účet!


     POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. - 20. AUGUSTA 2022 - STRAVA ZA SEPTEMBER:

     • stravník z I. stupňa ZŠ - 28,20 €  - t.j. 20 x 1,21 + 4 (režijný poplatok)
     • stravník z II. stupňa ZŠ- 30,- €  - t.j. 20 x 1,30 + 4 (režijný poplatok)
     • stravník z 8G- 30,-  €  - t.j. 20 x 1,30 + 4 (režijný poplatok)
     • stravník z BS- 32,20 €  - t.j. 20 x 1,41 + 4 (režijný poplatok)

      

     Ďalšia mesačná platba je v rovnakých výškach. Odporúčame nastaviť trvalý príkaz od augusta 2022 do mája 2023. V správe pre prijímateľa je nutné uviesť variabilný symbol, ktorý je pridelený každému stravníkovi. Zobrazí sa Vám v aplikácii EDUPAGE v časti PLATBY. 


     DÁTUM PLATBY:      do 15 - 20-teho dňa, za stravu sa platí mesiac vopred

     ČÍSLO ÚČTU:            SK 02 8180 0000 0070 0033 2517

     ĎALŠIE INFORMÁCIE:

     • stravníci na prevzatie stravy použivajú čip (noví žiaci si ho vyzdvihnú pri odovzdaní zápisného lístka, resp. od triedneho učiteľa, ostatní používajú čipy z minulého školského roka)
     • stravníci majú zadanú stravu automaticky na menu A; menu B je potrebné zadať elektronicky cez EDUPAGE (netýka sa to všetkých stravníkov)
     • odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 13.30 hod. deň vopred elektronicky cez EDUPAGE
     • z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe HCCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň
     • v prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára od 12.00 do 13.00 hod. 
     • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje
     • pri hromadných školských akciách sa odhlasuje aspoň 3 dni vopred
     • vyrovnanie stravných preplatkov sa bude realizovať 1x ročne v letných mesiacoch
     • variť sa začína od 5.9.2022 (pondelok), dve jedlá sa začnú variť od 12.9.2022 
     • v pondelok sa varí menu A bezmäsité jedlo, menu B mäsité jedlo - ostatné dni opačne, dve jedlá sa varia od pondelka do štvrtku, v piatok sa varí len jedno jedlo
     • menu B sa objednáva týždeň vopred do stredy

     PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY CEZ EDUPAGE V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023:

     Touto cestou oznamujeme rodičom a žiakom, že prihlasovanie a odhlasovanie z obedu sa realizuje cez EDUPAGE. Zdôrazňujeme, že žiaka ZŠ môže odhlásiť z obedu len rodič cez rodičovské konto, pričom na prihlasovanie využíva e-mailový účet, ktorý uviedol triednemu učiteľovi ako kontaktný e-mail a heslo, ktoré mu bola zaslané na uvedený e-mail. V prípade, že sa neviete prihlásiť  rodičovským kontom do EDUPAGE, obráťte sa prosím na triedneho učiteľa. Viac kliknutím TU:

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • dikantova.m@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Martina Dikantová
   • Bernhard Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje