Kritéria MS

    • Ukončovanie štúdia v bilingválnej sekcii sa riadi podľa medzinárodného programu a schváleného maturitného poriadku pre absolventov nemeckých bilingválnych sekcií na štátnych školách v Slovenskej republike (Školský zákon č.245/2008 Z.z. §7 ods.6, §74 ods.8,9, §76 ods.2,9): Kriteria_MS.ppt

     Pre rodičov IV. a V. ročníka bilingválnej sekcie bolo dňa 19. 9. 2018 organizované RZ na túto tému. Zverejňujeme prezentácie zástupkyne riaditeľa školy pani RNDr. Márie Vojtaššákovej ( PPT_pre_RZ.ppt ) a vedúceho bilingválnej sekcie pána Bernharda Sabol - Wimmera (Schulerinformation_Abitur_2019.pdf).

     Kritéria pre získanie osvedčenia o nemeckej všeobecnej spôsobilosti študovať na vysokej škole (Zeugnis der deutschen allgemeinen Hochschulreifen - nemecké maturitné vysvedčenie): Nemecke_kriteria_MS.ppt

     Žiak, ktorý nesplní uvedené kritéria, má možnosť túto maturitnú skúšku opäť vykonať po zopakovaní posledného ročníka, pričom sa bude prihliadať len na dosiahnuté študijné výsledky v opakovanom ročníku.

     Následne žiak, ktorý nesplní nemecké kritéria a splní podmienky o ukončovaní štúdia na strednej škole v súlade so Zákonom č.245/2008 Z.z. a Vyhlášky č.318/2008 Z.z., môže vykonať maturitnú skúšku platnú pre gymnázia v SR: Slovenske_kriteria_MS.ppt

  • Kontakty

   • Gymnázium, bilingválna sekcia
   • gpdt.bs@gmail.com
   • +421 0 52 7730551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Bernhard Sabol - Wimmer
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
 • Fotogaléria

  • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
  • Dva intenzívne dni tretiakov v Bratislave
  • Nezabúdame...
  • Otvorená diskusia o aktuálnych témach so známym blogerom
  • Maturanti a ich mladší spolužiaci si v Brne hľadali vysoké školy
  • Literárna exkurzia prvákov alebo Jeden deň trikrát na cintoríne
  • Poznávanie chemických technológií v Hniezdnom
  • Fyzikálna exkurzia tretiakov v Martine
  • Aj tento rok sme sa zúčastnili na projekte Europa Hause
  • Naši debatéri sa na súťaži nestratili
  • Biela pastelka s účasťou bilingvalistov
  • Téma tohtoročného výmenného ekoprojektu je trendová – SMART CITY